Menu

Rozšíření SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s. o Programový rámec Operačního programu Životní prostředí

Rozšíření SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s. o Programový rámec Operačního programu Životní prostředí

 

Hlavním cílem naší aktuální zprávy je informovat veřejnost a především všechny subjekty, do jejichž okruhu zájmů patří i péče o životní prostředí, konkrétně veřejně přístupné sídelní zeleně, o možnosti budoucí podpory těchto aktivit prostřednictvím SCLLD naší MAS CÍNOVECKO o.p.s.

V brzké době  budeme organizovat seminář pro veřejnost a potenciální žadatele o podporu projektů pro realizaci aktivit v této oblasti, tak abychom do konce května mohli podat žádost o rozšíření naší SCLLD o programový rámec Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) a zajistit si tak prostředky (ve výši cca 10 mil. Kč) na zlepšení stavu veřejně přístupné zeleně na území naší MAS.

Předložená informace je prvním počinem k zahájení veřejné diskuse k této problematice a jejím účelem je poskytnout všem zájemcům podklad obsahující základní informace nezbytné pro kvalifikovanou diskusi.

 

V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo  schváleno  dlouho očekávané rozšíření aktivit pro integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (dále též „CLLD“), realizovaný Místními akčními skupinami. Tento významný krok Řídícího orgánu tohoto programu umožní těm MAS, které v první etapě nemohly do své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)  zařadit Programový rámec OPŽP a čerpat finanční pomoc v rámci tohoto programu, tak učinit dodatečně a zajistit tak pro svá území finanční prostředky na realizaci vybraných aktivit.

 

Naší MAS se tak otevřela možnost rozšířit naší SCLLD o tento programový rámec, který bude ve vazbě na specifický cíl OPŽP 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech obsahovat opatření zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch).

 

Podporovaná aktivity v rámci opatření v rámci CLLD

V rámci prioritní osy 4 OPŽP, do které byl nově přidán specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, budou moci žadatelé z území MAS získat podporu (60 % z celkových způsobilých výdajů) na realizaci následujících opatření:  

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

        zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

        jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

        jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Dosahování cílů stanovených v novém programovém rámci OP ŽP v rámci uvedeného opatření  bude monitorováno prostřednictvím  následujících indikátorů

 

Indikátory

Povinné indikátory:

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

• 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí

 

Povinně volitelné indikátory:

• 45002 Celkový počet vysazených stromů

 

Oprávnění žadatelé o podporu v rámci programového rámce OP Životní prostředí:

-          obce,

-          dobrovolné svazky obcí,

-          příspěvkové organizace,

-          školy a školská zařízení,

-          nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

-          církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

-          podnikatelské subjekty,

-          obchodní společnosti a družstva,

-          fyzické osoby podnikající

 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu bude upřesněna  po komunitním projednání s veřejností a potenciálními  žadateli projednání a následnému  změny SCLLD v  orgánech MAS.

Další postup MAS CÍNOVECKO o.p.s. při realizaci Programového rámce OP ŽP

Jak tedy budeme nyní postupovat, abychom  žadatelům z území MAS CÍNOVECKO o.p.s. pomohli získat podporu pro jejich projekty orientované na zakládání/obnovu veřejně přístupné zeleně v jednotlivých obcích ?

     -          komunitní projednání problémů a potřeb území v oblasti sídelní zeleně , workshop potenciálních žadatelů, zejména zástupců obcí k zaměření budoucích projektů, podání žádosti o změnu SCLLD s využitím nově zařazeného Programového rámce OP ŽP (duben-květen 2018)

     - vyhlášení výzvy Řídícím orgánem OP ŽP pro realizaci nových opatření v rámci CLLD (srpen 2018

     -          vyhlášení výzev MAS pro přijímání žádostí o podporu realizace aktivit v oblasti zakládání/obnovy veřejně přístupné sídelní zeleně (počátek roku 2019).


Bc. Ladislava Hamrová

ředitelka  MAS CÍNOVECKO o.p.s.

Doporučení pro realizaci nové aktivity CLLD v OP Životní prostředí najdete v příloze tohoto příspěvku.