Menu

Seminář pro žadatele: 11. 4. 2018, 10:00 - Rozvoj soc. služeb

Seminář pro žadatele o podporu projektů v rámci SCLLD MAS CÍNOVECKO o.p.s., programového rámce OPZ, opatření Zaměstnanost.

 

MAS CÍNOVECKO organizuje v rámci svých animačních aktivit (projekt podporovaný MMR z IROP: Podpora činnosti místního partnerství MAS CÍNOVECKO-LEADER při realizaci SCLLD (Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001535) 

Seminář pro žadatele

v rámci 2. výzvy OPZ, č. 535/03_16_047/CLLD_16_02_039 ,, Rozvoj sociálních služeb v území MAS Cínovecko I.“

Seminář se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 v  10.00,  v kanceláři MAS CÍNOVECKO o.p.s. - Krušnohorská 41/15, 417 01 Dubí.

Účelem semináře pro žadatele je seznámení oprávněných žadatelů s vyhlášenou výzvou MAS, podmínkami a pravidly výzvy MAS stanovenými pro realizaci projektu, které je nutno brát v potaz během zpracování žádosti o podporu, informování žadatelů o způsobu hodnocení a výběru projektů a zvyšování potenciálu žadatelů pro vypracování žádostí o podporu.

Pro koho je seminář určen – oprávnění žadatelé:

Ø  obce

Ø  dobrovolné svazky obcí

Ø  organizace zřizované obcemi

Ø  organizace zřizované kraji

Ø  obchodní korporace

Ø  OSVČ

Ø  nestátní neziskové organizace

Ø  poskytovatelé sociálních služeb

 

Pozvánku na seminář a jeho program  najdete v příloze ZDE.